Το Journal2 αποθηκεύει τις ρυθμίσεις στην βάση αλλά σε αρχεία στον δίσκο. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε backup τις ρυθμίσεις σας προχωρήστε σε backup των παρακάτω:

  1. Βάση δεδομένων, όλοι οι πίνακες που περιέχουν το την λέξη journal2 και εάν έχετε custom skins τον πίνακα oc_journal2_skins.
  2. Όλος ο φάκελος: system/journal2/data

Ενημέρωση:

Εάν ο φάκελος system/journal2/data διαγραφεί όλη η εγκατάσταση του journal2 θέλει ρύθμιση από την αρχή.

Leave a Reply