Για να δείτε το υπόλοιπο σας για αποστολές sms χρησιμοποιήστε το balance.sms

URL: http://api.mysms.gr/balance.sms

Variables:

token = STRING

Method: POST or GET

Example:

http://api.mysms.gr/balance.sms?token=12345678987654323456787

Response:

Type: JSON

Leave a Reply