Συνδεθείτε με SSH

Φορτώστε τον φάκελο του χρήστη σας.

cd /home/user/public_html
Μετά εκτελέστε το παρακάτω:
find . -type d -exec chmod 0755 {} \;
find . -type f -exec chmod 0644 {} \;

Leave a Reply